The WRU and Urdd are working closer than ever to help boost rugby participation and the enjoyment of sport within schools.
The Urdd, the largest youth organisation in Wales, has joined forces with the WRU to help boost rugby participation in Welsh schools, develop skills for the national game, increase the use of the Welsh language outside the classroom and strengthen cultural ties.

The Urdd is the WRU’s national schools sevens partner and will, over the course of the spring and summer terms, run events and tournaments around Wales which will see around 12, 000 school children participate in rugby sevens along with Touch and Beach rugby.

The flagship event for the new partnership will be the Urdd WRU 7s at Pencoed held over three days on April 4, 5, 6.

With more than 200 teams registered for the Pencoed tournament, it is already set to be the biggest national schools sevens ever held in Wales.
 
It was no coincidence that the initiative was launched on St David’s Day. WRU chairman Gareth Davies said, “We are thrilled to be working more closely with the Urdd. Rugby and the Welsh language are both integral to our identity as a nation and this partnership will help both organisations achieve key goals.”

WRU Head of Rugby participation Ryan Jones said, “This enhanced partnership with the Urdd will further help achieve our purpose of More People, More Often with more Enjoyment and More Success.

“Playing sevens rugby within schools around Wales is a perfect model to help increase participation in a fast-paced, enjoyable, more convenient form of the game, which is an area we will focus on going forward.

“In conjunction with the Urdd, we will also run touch tournaments and beach rugby, two other exciting new forms of the game to attract new participants and reach new audiences.

“These tournaments and activities around Wales are key to attracting new boys and girls to the game, players who can go on to be part of clubs and cluster centres and enjoy the game for years to come.”
 
Urdd Chief Executive Sioned Hughes said: “This new partnership with the WRU is a great example of how Welsh organisations can work together to offer children and young people in Wales memorable experiences.  As a result of this partnership, we are holding more competitions, to a wider range of participants in various locations across Wales.”

The launch was held at Pencoed RFC, the venue of the forthcoming Urdd WRU 7s, and supported by Wales’ record try scorer Shane Williams, a huge advocate of the seven a side game.

He said, “Enjoyment is key. If we want more kids playing rugby and staying in the game for longer, we have to make it fun. What better way to create lifelong memories than to have fun playing rugby with your school friends.

“Sevens, touch and beach rugby make rugby accessible to boys and girls of all abilities. Along with the fun element, they are also great for general fitness and skills to help players better themselves for the 15 a side game.” 

WRU Head of Rugby Geraint John said, “Urdd WRU 7s tournaments are a breeding ground for Welsh talent and this enhanced partnership recognises the role they play in developing skills and providing a competitive performance platform.

“There is no doubt that sevens helps develop potential future professional players for both the seven a side game and 15 a side rugby.

“Many of our international players shone in Urdd 7s tournaments such as Scott Williams who represented Urdd 7s in Dubai along with many other current internationals and several Wales Women and Wales Women Sevens players. We hope to continue, and improve this conveyor belt by increasing the standard of the tournaments, through upskilling coaches and teachers, and raising the profile of the events, such as the new national flagship tournament at Pencoed.”
 
More information about the rugby competitions, visit: www.urdd.cymru/sport

Partneriaeth newydd i ddatblygu cyfranogiad rygbi
mewn ysgolion a datblygu sgiliau
 
Mae’r Urdd a WRU yn cydweithio yn agosach nag erioed i annog mwy o blant i chwarae rygbi a mwynhau y gamp o fewn eu hysgolion.
Mae’r Urdd, y mudiad ieuenctid mwyaf yng Nghymru, yn mynd i fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r WRU i annog disgyblion i roi cynnig ar rygbi, datblygu sgiliau, cynyddu y defnydd o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth a chryfhau y teimlad o berthyn.

Bydd y ddau sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth i lwyfannu y gystadleuaeth 7 bob ochr ysgolion genedlaethol ac, yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf, mi fyddant yn cynnal digwyddiadau a chystadlaethau ledled Cymru.  Mae disgwyl y bydd tua 12,000 o blant ysgol yn cymryd rhan mewn digwyddiadau rygbi 7 bob ochr, gan gynnwys cyffwrdd ac ar y traeth, yn ystod y flwyddyn.
Prif ddigwyddiad y bartneriaeth fydd cystadleuaeth 7 Bob Ochr Urdd WRU ym Mhencoed, gaiff ei gynnal dros dridiau ar y 4, 5 a 6 o Ebrill.

Gyda dros 200 o dimau eisoes wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth ym Mhencoed, mae’n debygol mai hwn fydd y twrnament 7 bob ochr ysgolion mwyaf i’w gynnal yng Nghymru erioed.
Nid cyd-ddigwyddiad oedd y ffaith fod y bartneriaeth yn cael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.  Dywedodd Cadeirydd y WRU, Gareth Davies, “Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio’n agosach gyda’r Urdd.  Mae rygbi a’r iaith Gymraeg wrth wraidd ein hunaniaeth a bydd y bartneriaeth hon yn galluogi y ddau sefydliad i wireddu eu hamcanion.”

Dywedodd Ryan Jones, Pennaeth Cyfranogiad WRU, “Mae’r bartneriaeth bellach hon gyda’r Urdd yn ein cynorthwyo i gyrraedd ein nod o Fwy o Bobl, yn Amlach tra’n Mwynhau Mwy a chael Mwy o Lwyddiant.
“Mae chwarae mwy o rygbi 7 bob ochr mewn ysgolion ym mhob cwr o Gymru yn ffordd wych i’n helpu i gynyddu faint sydd yn cymryd rhan yn y gamp hon.  Mae yn ffurf gyflym, bleserus a chyfleus o’r gêm, ac yn faes yr ydym am ganolbwyntio arno i’r dyfodol.
Mewn partneriaeth gyda’r Urdd, byddwn hefyd yn cynnal cystadlaethau rygbi cyffwrdd a rygbi ar y traeth, dau ffurf arall gyffrous o’r gêm fydd yn denu chwaraewyr newydd a chyrraedd cynulleidfa newydd.

“Mae cystadlaethau a’r digwyddiadau hyn yn allweddol i ddenu merched a bechgyn newydd i’r gamp, chwaraewyr all fynd ymlaen i chwarae mewn clybiau a chanolfannau clwstwr gan fwynhau y gêm am flynyddoedd i ddod.”
Ychwanegodd Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd, “Mae’r bartneriaeth newydd hon gyda’r WRU yn enghraifft wych o sut y gall sefydliadau Cymreig gydweithio i gynnig profiadau bythgofiadwy i blant a phobl ifanc.  O ganlyniad i’r bartneriaeth hon, rydym yn cynnal mwy o gystadlaethau, i ystod eang o gyfranogwyr mewn amryw o leoliadau ledled Cymru.”
Cynhaliwyd y lawns yng Nghlwb Rygbi Pencoed, lleoliad cystadleuaeth 7 Bob Ochr yr Urdd a WRU gyda chefnogaeth y cyn-chwaraewr rhyngwladol Shane Williams, sydd yn gefnogol iawn i’r gêm 7 bob ochr.

Dywedodd, “Mae mwynhau chwarae yn allweddol.  Os ydym ni eisiau i fwy o blant chwarae rygbi a chymryd rhan am amser hir, mae’n rhaid i ni ei wneud yn hwyl.  Pa ffordd well o greu atgofion am oes na thrwy chwarae rygbi gyda ffrindiau ysgol.
“Mae rygbi 7 bob ochr, rygbi cyffwrdd a rygbi ar y traeth yn gwneud y gêm yn atyniadol i fechgyn a bechgyn o bob gallu.  Yn ogystal â bod yn hwyl, maent hefyd yn wych o ran ffitrwydd cyffredinol a gwella sgiliau, gan baratoi chwaraewyr ar gyfer y gêm 15 bob ochr.”

Dywedodd Pennaeth Rygbi y WRU, Geraint John, “Mae cystadlaethau 7 bob ochr Urdd WRU yn le gwych i ddatblygu talent Cymreig ac mae’r bartneriaeth hon yn ymwybodol o’r rhan sydd ganddynt i’w chwarae wrth ddatblygu sgiliau a chynnig llwyfan i gystadlu.

“Does dim dwywaith fod rygbi 7 bob ochr yn helpu i ddatblygu chwaraewyr proffesiynol y dyfodol, ar gyfer rygbi 7 bob ochr a 15 bob ochr.

“Mae nifer o’n chwaraewyr rhyngwladol wedi serennu yng nghystadlaethau 7 bob ochr yr Urdd yn y gorffennol, megis Scott Williams gynrychiolodd dîm yr Urdd yn Dubai a nifer o chwaraewyr rhyngwladol, yn ogystal â nifer o ferched sydd wedi chwarae i dîm Cymru a Cymru 7 bob ochr.  Rydym yn gobeithio parhau a gwella y system hon trwy godi safon y cystadlaethau, gwella sgiliau hyfforddwyr ac athrawon, a chodi proffil digwyddiadau, megis y gystadleuaeth newydd hon ym Mhen-y-bont.” 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.