Our doctors want to talk to you and hear your views on how we run health services – and what we could do to improve them in the future. 
Hywel Dda University Health Board is inviting members of the public to come and speak with clinicians about Transforming Clinical Services (www.hywelddahb.wales.nhs/tcs) at a series of events in Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire.
We want everyone to have a good experience of our services and we also want to make sure that we spend your money wisely. We believe the best way to do this is to connect with local people, our staff and with partner organisations in order to jointly think about how best to run services.
‘Transforming Clinical Services’ invites you to join in our big conversation about our local NHS. We want to talk to and hear from patients, the public, carers, Community Health Councils, local authorities, the third sector – in fact everyone who uses, cares about or interacts with our services. We want to listen to the views and experiences of many people and groups to help develop a range of solutions that genuinely meet the needs of our communities.
The four key things we think we must do better:
Quality of care
Meeting the changing needs of patients
Making our resources go further
Joining up services
Where do we need to make changes in these services?
Out of hospital care
Urgent and emergency care
Planned care
The events will take place on the following dates:
Ceredigion
Thursday 13 July 2017, 2pm-7pm, Llanon Village Hall, Llanon, Nr Aberystwyth SY23 5HW
Please book in to attend this event online:https://www.eventbrite.co.uk/e/transformingclinical-services-tickets-35596983536 
 
Pembrokeshire
Tuesday 18 July 2017, 2pm, Roch Victoria Hall, Roch, Haverfordwest SA62 6JU
Please book in to attend this event online:https://www.eventbrite.co.uk/e/transformingclinical-services-tickets-35597159061 
 
Carmarthenshire
Thursday 3 August 2017 at 2pm, Tumble Hall, Heol-y-Neuadd, Tumble SA14 7DJ.
Please book in to attend this event online:https://www.eventbrite.co.uk/e/transforming-clinical-services-tickets-35934860134

Dr Phil Kloer, Medical Director and Director of Clinical Services Strategy, said: “At the heart of Transforming Clinical Services is one question: ‘How can we design services to meet the future healthcare needs of our local population, and help drive population health improvement in Mid and West Wales.’ We face a range of challenges and recognise that currently services are not as good as we would want them to be. We feel strongly that our residents deserve the best possible care and support to lead healthier lives.”
“We don’t want to assume we know best; we want to listen to our staff, patients and the public to understand what future improvements they want to see and then work together to achieve these over the next few years. This engagement exercise is the first step – we have not made any decisions, we want to hear everyone’s ideas, and to do this we have produced an “issues paper” for people to read and consider as well as a questionnaire to share their feedback. We are also running a series of online sessions to find out what people think.”
This is an exciting opportunity for anyone who works in the NHS or uses NHS services to be part of a very important conversation – we hope to see you there!
 
—————————————————————————————————– 
Mae ein meddygon am siarad â chi ac am glywed eich barn ar sut yr ydym yn rhedeg gwasanaethau iechyd – a beth allwn wneud i’w gwella yn y dyfodol. 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd y cyhoedd i siarad â chlinigwyr ynglŷn â Thrawsnewid Gwasanaethau Clinigol ynghylch Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol (www.bihyweldda.wales.nhs/tgc) mewn digwyddiadau yng Ngheredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.
Rydym am i bawb gael profiad da o’n gwasanaethau, ac rydym hefyd am wneud yn siŵr ein bod yn gwario eich arian yn ddoeth. Rydym yn credu mai’r ffordd orau o wneud hynny yw drwy ymgysylltu â phobl leol, ein staff a’n sefydliadau partner er mwyn cydystyried y ffordd orau o redeg gwasanaethau.
Mae ‘Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol’ yn eich gwahodd chi i ymuno yn ein sgwrs fawr am y GIG yn lleol. Rydym am siarad a chlywed wrth cleifion, y cyhoedd, gofalwyr, Cynghorau Iechyd Cymuned, awdurdodau lleol, y trydydd sector – hynny yw, pawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau, sy’n poeni amdanynt neu sy’n rhyngweithio â nhw. Rydym am wrando ar farn a phrofiadau llawer o bobl a grwpiau er mwyn helpu i ddatblygu ystod o atebion i ddiwallu anghenion ein cymunedau’n wirioneddol.
Y pedwar peth allweddol yr ydym yn credu bod yn rhaid i ni eu gwneud yn well:
Ansawdd gofal
Diwallu anghenion cleifion – sy’n newid
Cyflawni mwy â’r adnoddau sydd gennym
Cydgysylltu gwasanaethau
Ble y mae angen i ni wneud newidiadau?
Gofal y tu allan i’r ysbyty
Gofal brys a gofal mewn argyfwng
Gofal wedi’i gynllunio
Bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
Ceredigion
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2017, 2yp-7yh, Neuadd Bentref Llanon, Llanon, ger Aberystwyth SY23 5HW
Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad hwn ar lein: https://www.eventbrite.co.uk/e/trawsnewidgwasanaethau-clinigol-tickets-35597450934 
 
Sir Benfro
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017, 2yp-7yh, Neuadd Victoria Roch, Roch, Hwlffordd SA62 6JU
Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad hwn ar lein: https://www.eventbrite.co.uk/e/trawsnewidgwasanaethau-clinigol-tickets-35597618435 
 
Sir Gaerfyrddin
Dydd Iau 3 Awst 2017 am 2yp-7yh, Neuadd Tymbl, Heol-y-Neuadd, Tymbl SA14 7DJ
Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad hwn ar lein:https://www.eventbrite.co.uk/e/trawsnewid-gwasanaethau-clinigol-tickets-35935321514
 
Yn ogystal â’r uchod, bydd y bwrdd iechyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein â’r nod o gasglu barn rhanddeiliaid a’r cyhoedd trwy gyfryngau cymdeithasol – ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter am fwy o wybodaeth.
Dywedodd Dr Phil Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Strategaeth Gwasanaethau Clinigol: “Wrth wraidd Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol mae un cwestiwn: ‘Sut allwn ni gynllunio gwasanaethau i ddiwallu anghenion gofal iechyd ein poblogaeth leol i’r dyfodol, a helpu i hybu gwella iechyd y boblogaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.’ Rydym yn wynebu ystod o heriau ac yn cydnabod nad yw gwasanaethau ar hyn o bryd cystal ag y byddem am iddynt fod. Teimlwn yn gryf fod ein trigolion yn haeddu’r gofal a’r gefnogaeth gorau posibl i fyw bywydau iachach.”
“Nid ydym am gymryd yn ganiataol ein body n gwybod orau; rydym am glywed yr hyn sydd gan ein staff, cleifion a’r cyhoedd i’w ddweud, deall pa welliannau maen nhw am weld yn y dyfodol ac yna cyd-weithio i gyflawni’r rhain dros y blynyddoedd nesaf. Yr ymarfer ymgysylltu hwn yw’r cam cyntaf – nid ydym wedi gwneud unrhyw benderfyniadau, rydym am glywed synladau pawb, ac er mwyn gwneud hyn rydym wedi cynhyrchu “papur materion” i bobl ei ddarllen a’i ystyried yn ogystal â holiadur er mwyn i bobl rannu adborth. Rydym hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau ar lein er mwyn canfod barn pobl.”
Mae hyn yn gyfle cyffrous i unrhyw un sy’n gweithio yn y GIG neu’n defnyddio gwasanaethau’r GIG i fod yn rhan o drafodaeth bwysig iawn – gobeithio y gwelwn ni chi yno!


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.