Camu ‘mlaen a cherdded i’r ysgol

Mae plant a rhieni yn cael eu hannog i gerdded i’r ysgol.

Yn ogystal â bod yn iachach i chi gan ei fod yn ffordd o gadw’n heini, mae’n well i’r amgylchedd hefyd oherwydd mae’n lleihau llygredd ac mae’n addysgiadol. Gall plant ddysgu defnyddio’r ffyrdd yn fwy diogel a chyfrifol. Mae’n achosi llai o straen na gyrru hefyd ac yn arbed arian i chi!

Os ydych chi’n byw yn rhy bell i ffwrdd o’r ysgol i gerdded y siwrnai gyfan, beth am barcio ychydig i ffwrdd a cherdded 5/10 munud olaf y siwrnai. Bydd hyn yn helpu i leihau tagfeydd wrth gatiau’r ysgol ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Mae rhai ysgolion yn trefnu digwyddiad Cerdded i’r Ysgol yn ystod mis cerdded i’r ysgol ym mis Hydref. Os hoffech i’ch ysgol gymryd rhan, beth am siarad â nhw a’u hannog nhw i drefnu digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae cerdded i’r ysgol o fantais i ddisgyblion, rhieni, yr ysgol a’r gymuned leol mewn amryw o ffyrdd. Yn ogystal â bod yn hwyl, mae’n gyfle gwych i gael ychydig o ymarfer corff cyson, yn lleihau tagfeydd traffig, yn gwella ansawdd aer ac yn aml, mae plant yn cyrraedd yr ysgol yn fwy effro ac ar amser.”

Beth am osod her i’ch hun a cherdded i’r ysgol ac yn ôl adref gyda’ch plant/plentyn cynifer o ddiwrnodau â phosibl yn ystod mis Hydref neu o leiaf unwaith yr wythnos am dymor neu flwyddyn ac olrhain eich cynnydd drwy lawrlwytho ein cardiau cofnodi ar ein gwefan.

Gallwch rannu eich straeon cerdded i’r ysgol drwy dagio Diogelwch Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar Facebook @DiogelwchFfyrddSirGar, Twitter @CarmsRoadSafety ac Instagram @CarmarthenshireRoadSafety. Defnyddiwch yr hashnod #CerddedI’rYsgolSirGar #Walk2SchoolCarms

Video embed code:

walk-to-school-oct-17 from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Put your best foot forward and walk to school

Children and parents are being urged to put their best foot forward and walk to school.

Not only is it healthier as it helps keep you fit, but it is better for the environment by cutting down on pollution and it is educational – children can learn to use the roads safely and responsibly. It is also less stressful than driving and can help you save money!

If you live too far away from the school to walk the whole journey, why not park away and walk the last five or ten minutes. This will assist with keeping the school gates clear of congestion at the beginning and end of the school day.

Some schools arrange a Walk to School event during walk to school month in October. If you would like your school to participate, why not speak to them and encourage them to organise an event.

The council’s executive board member for environment, Cllr Hazel Evans said: “Walking to school benefits pupils, parents, the school and the local community in a variety of ways. Not only is it fun and a great opportunity for some regular exercise, it helps reduce traffic congestion, improves air quality and often children arrive at school more alert and on time.”

Set yourself a challenge to walk your child/children to and from school for as many days as possible during October or at least once a week for a term or the year and track your progress by downloading our record cards on our website.

You can share you walk to school stories by tagging Carmarthenshire Road Safety on Facebook @CarmarthenshireRoadSafety Twitter @CarmsRoadSafety and Instagram @CarmarthenshireRoadSafety using the Hashtag #Walk2SchoolCarms


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.