Horticultural Heroes – Inspirational Women in Horticulture

0
92
National Botanic Gardens of Wales Aqualab

On three Friday lunchtimes in January, Growing the Future at the National Botanic Garden of Wales is hosting a series of talks starring inspirational women in horticulture.

 

There’s also an opportunity to learn more about the scientific research and horticultural developments going on in the Botanic Garden with introductory talks by Garden PhD students and horticulturists. 

 

Enjoy this FREE series while also taking advantage of FREE Garden entry during weekdays in January. 

 

On Friday, January 11, Miranda Janatka will give a talk entitled ‘From Kew Gardens to Gardeners’ World – my life in horticulture’, where she’ll discuss her career path from training and working at the Royal Botanic Gardens Kew to her current role as a writer and researcher for BBC Gardeners’ World Magazine.  Miranda worked as an primary school teacher in inner-city London, organising community gardening projects for children and their families before training formally in horticulture. Work at Kew included propagating plants for the restoration of the Temperate House and teaching propagation to staff at a botanic garden overseas.  There will be an introductory talk by Lucy Witter, a Garden PhD Student, giving an update on her seed mix trials from the summer with some preliminary results and her plans for next year’s trials.

 

On Friday, January 18, we’ll be joined by the award-winning garden designer Sarah Price, who will give a talk entitled ‘Plants First’.  Sarah believes in plant-driven design.  She is developing a visual vocabulary using plants; their shapes, forms and patterns to compose her designs. Through an overview of past and current work, she will give real examples and how her design processes work.  Originally trained in fine art and having graduated with a first, Sarah is now a renowned garden designer, winning gold at the RHS Chelsea Flower Show 2012 and playing an integral part in the design of the Olympic Park gardens in 2012.  There’ll be an introductory talk by Garden Horticulturist, Carly Green. She will discuss her three-week trip to California in April 2018, where she explored how wild plants are recovering from 2017’s wildfire season.

 

The Curator of Treborth Botanic Garden, Natalie Chivers, completes the trio of inspirational women in horticulture on Friday, January 25, with a talk entitled ‘Treborth Botanic Garden – small garden, big plans’.  Like many botanic gardens, Treborth has a fascinating history and Natalie will be sharing some of the key milestones and exciting plans for the future.  As well as caring for more than 2,000 species of plants and planning the future of her Garden’s collections, Natalie has a keen interest in garden design and has worked for designers at the Royal Chelsea Flower Show since 2014.  There will be an introductory talk by Abigail Lowe, a Garden PhD Student, on her research which uses pollen DNA metabarcoding to discover which plants pollinators are using within the Garden and the Waun Las National Nature Reserve.

 

Talks start at 12noon in the Garden’s Principality House.  To book a space on these talks, please visit the Garden’s Eventbrite page

 

These talks are part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales, which aims to champion Welsh horticulture, plants for pollinators, the protection of wildlife and the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being.  This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

 

Follow the Garden on Facebook, Twitter and Instagram

Follow the Growing the Future project on Facebook and Twitter and Instagram

Arwresau’r Ardd – Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda marched sydd wedi ysbrydoli mewn garddwriaeth, gan gynnwys agweddau ar eu gyrfaoedd a’u diddordebau garddwriaethol.

 

Dewch i ddysgu mwy am y gwaith ymchwil gwyddonol a’r datblygiadau garddwriaethol yn yr Ardd Fotaneg, gyda sgyrsiau cyflwyno gan Ymchwilwyr PhD a Garddwraig yr Ardd.  Cewch fwynhau’r gyfres hon AM DDIM a hefyd fanteisio ar fynediad i’r Ardd AM DDIM yn ystod dyddiadau’r wythnos ym mis Ionawr.

 

Ar Ddydd Gwener, Ionawr 11eg, bydd Miranda Janatka yn rhoi sgwrs o’r enw ‘From Kew Gardens to Gardeners’ World – my life in horticulture’, lle bydd hi’n trafod ei gyrfa o hyfforddi a gweithio yng Ngerddi Kew i’w swydd presennol lle mae’n gwneud gwaith ymchwil ac ysgrifennu’n amser llawn i’r cylchgrawn BBC Gardeners’ World.  Roedd Miranda yn arfer bod yn athrawes ysgol gynradd yng nghanol Llundain, yn trefnu prosiectau garddio cymunedol i blant a’u teuluoedd, ac yna aeth i gael hyfforddiant ffurfiol mewn garddwriaeth.  Roedd y gwaith yn Kew yn cynnwys lluosogi planhigion ar gyfer adfer y Tŷ Tymherus a rhoi hyfforddiant lluosogi i staff mewn gardd fotaneg dramor.  Sgwrs gyflwyno gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd, Lucy Witter, gan roi diweddariad am ei threialon cymyrsgu hadau o’r had gyda rhai canlyniadau cychwynonol a’i chynlluniau ar gyfer treialon y flwyddyn nesaf.

 

Ar Ddydd Gwener, Ionawr 18fed, bydd y dylunydd gerddi adnabyddus, Sarah Price, yn ymuno â ni am ei sgwrs o’r enw ‘Plants First’.    Mae Sarah yn credu mewn dylunio’n seiliedig ar blanhigion.  Mae’n datblygu geirfa gan ddefnyddio planhigion, eu siapiau, eu ffurfiau a’u patrymau i gyfansoddi ei dyluniadau.  Drwy drosolwg o waith y gorffennol a’r presennol bydd yn rhoi enghreifftiau gwirioneddol ac yn dangos sut mae ei phrosesau dylunio’n gweithio.

Yn wreiddiol, cafodd Sarah ei hyfforddi mewn cefyddyd gain, ac ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mae hi nawr yn ddylunydd gerddi o’r radd flaenaf, gan ennill y fedal aur yn Sioe Flodau RHS Chelsea yn 2012.  Roedd ganddi ran integredig hefyd yn y gwaith o ddylunio gerddi’r Parc Olympaidd yn 2012.  Sgwrs gyflwyno gan Carly Green, Garddwraig yr Ardd, yn siarad am ei thaith dair wythnos i Dde Califfornia ym mis Ebrill 2018, lle bu’n archwilio sut roedd planhigion gwyllt yn adfer yn dilyn tymor tân gwyllt 2017 ac yn ymweld â gerddi botaneg Califfornia.

 

Curadur Gardd Fotaneg Treborth, Natalie Chivers, sy’n cwblhau’r triawd o fenywod ysbrydoledig mewn garddwriaeth ar Ddydd Gwener Ionawr 25ain, gyda’i sgwrs o’r enw ‘Treborth Botanic Garden – small garden, big plans’.  Fel nifer o erddi botaneg, mae siwrnai Treborth wedi bod yn ddiddorol hyd yn hyn, a bydd Natalie, Curadur yr Ardd, yn rhannu ychydig o hanes yr Ardd, a’r cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol. 

Yn ogystal â gofalu am fwy na 2,000 o rywogaethau o blanhigion a chynllunio dyfodol ei chasgliadau yn yr Ardd, mae gan Natalie ddiddordeb dwfn mewn dylunio gerddi ac mae wedi gweithio i ddylunwyr Sioe Flodau Frenhinol Chelsea ers 2014.  Sgwrs gyflwyno gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd, Abigail Lowe, am ei gwaith ymchwil i ddarganfod pa blanhigion mae peillwyr yn eu defnyddio o fewn yr Ardd ac yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las gan ddefnyddio metabarcodio DNA paill.

 

Sgyrsiau’n dechrau am 12 ganol dydd yn Nhŷ Principality’r Ardd.  I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

 

Mae’r sgyrsiau hyn yn rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n anelu at ddathlu garddwriaeth Cymru, i ddiogelu bywyd gwyllt ac i bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion – i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

 

Dilynwch yr Ardd ar Facebook, Twitter ac Instagram

Dilynwch prosiect Tyfu’r Dyfodol ar Facebook a Twitter ac Instagram

 

Can You Help?

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.