Plaid Cymru highlights inadequate for electric vehicles

The Welsh Government needs to address a “blackout” on electric vehicle charging points in mid Wales, Plaid Cymru Shadow Cabinet Secretary for Energy, Climate Change and Rural Affairs Simon Thomas has said.

Simon Thomas said that currently, it is impossible to travel from north to south Wales in an electric vehicle and refuel en route because no rapid charging points exist outside of the M4 and A55 corridors.

Simon Thomas said that if the Welsh Government is to meet its target to reduce greenhouse gas emissions by 40% by 2020, then providing adequate infrastructure for electric vehicles was crucial.

Plaid Cymru Mid and West AM Secretary Simon Thomas said:

“Whilst we should be doing everything we can to reduce our carbon footprint, between 2009 and 2015 carbon emissions actually rose by 0.5% per year on average. Over the last two years, transport emissions in Wales have risen, so we are talking about something that is as fundamental as the air we breathe.

“But instead of making it as easy as possible for people to change their transport habits, the Labour Government has failed to provide adequate infrastructure for electric cars. It is ridiculous that you can’t travel from north to south Wales in an electric car and refuel en route.

“The main points available for public use are along the M4 in south Wales and the A55 in the north. Though the Leader Group Arloesi Gwynedd has done sterling work trying to improve provision in Meirionnydd, there is effectively a blackout in mid Wales. The Welsh Government should really be leading the way in improving infrastructure all across Wales.

“Electric vehicles offer a potential long-term solution to improving our air quality and the Welsh Government needs to invest in it if it is serious about creating a clean, green future for the nation.”

Plaid Cymru yn tynnu sylw at gyfleusterau annigonol i gerbydau trydan

 

Mae angen i Lywodraeth Cymru ymdrin â’r “smotyn du” o ran pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y Canolbarth, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd Simon Thomas.

Dywedodd Simon Thomas ei bod yn amhosib ar hyn o bryd deithio o ogledd i dde Cymru mewn cerbyd trydan ac ail-lenwi en route am nad oes pwyntiau gwefru sydyn y tu allan i goridorau’r M4 a’r A55.

Dywed Simon Thomas os yw Llywodraeth Cymru am gwrdd â’u targed i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 40% erbyn 2020, yna mae darparu seilwaith digonol i gerbydau trydan yn hanfodol.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

“Er y dylem fod yn gwneud popeth yn ein gallu i leihau ein hôl troed carbon, rhwng 2009 a 2015 fe gododd allyriadau carbon mewn gwirionedd o 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae allyriadau o drafnidiaeth yng Nghymru wedi codi, felly rydym yn sôn am rywbeth sydd mor sylfaenol â’r aer a anadlwn.

“Ond yn lle’i gwneud mor hawdd ag sydd modd i bobl newid eu harferion trafnidiaeth, mae’r Llywodraeth Lafur wedi methu darparu seilwaith digodol ar gyfer ceir trydan. Mae’n chwerthinllyd na allwch deithio o ogledd i dde Cymru mewn car trydan ac ail-lenwi en route.

“Mae’r prif bwyntiau sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd ar hyd yr M4 yn y de a’r A55 yn y gogledd. Er bod y Grŵp Leader, Arloesi Gwynedd, wedi gwneud gwaith clodwiw i geisio gwella’r ddarpariaeth ym Meirionnydd, mae’r Canolbarth fwy neu lai yn smotyn du. Dylai Llywodraeth Cymru yn wir fod yn arwain y ffordd o ran gwella seilwaith dros Gymru gyfan.

“Mae cerbydau trydan yn cynnig ateb tymor-hir posib i wella ansawdd yr aer, ac y mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi ynddynt os ydynt o ddifrif am greu dyfodol glân a gwyrdd i’r genedl.”
 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.